Csapadékvíz tározók uniós támogatással

Szegedi tározó

Zsombói tározó

Tulajdonos:

Szegedi Önkormányzat

Polgármester: Botka László

Tulajdonos:

Zsombói Önkormányzat

Polgármester: Gyuris Zsolt

Tározók

Társvezető: Marosi Tamás

Közb. bíráló bizottsági tag:

Marosi Tamás

Műszaki ellenőr: Marosi Tamás

Balaton Gergely, Terhes Norbert

Kivitelező

BCST Gépszolgáltató Kft., Szeged

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Engedélyező

hivatalok

Kiskunsági Nemzeti Park (állampolgári bejelentés alapján)

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Grafikon: Németh Dóra • Forrás: Szabad Európa

T u l a j d o n o s : Z s o m b ó i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r : G y u r i s Z s o l t T u l a j d o n o s : S z e g e d i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r : B o t k a L á s z l ó T á r s v e z e t ő : M a r o s i T a m á s K ö z b . b í r á l ó b i z o t t s á g i t a g : M a r o s i T a m á s M ű s z a k i e l l e n ő r : M a r o s i T a m á s S z e g e d i t á r o z ó Z s o m b ó i t á r o z ó

Csapadékvíz tározók uniós

támogatással

Szegedi tározó

Zsombói tározó

Tulajdonos:

Szegedi

Önkormányzat

Polgármester:

Botka László

Tulajdonos:

Zsombói

Önkormányzat

Polgármester:

Gyuris Zsolt

Társvezető:

Marosi Tamás

Közb. bíráló

bizottsági tag:

Marosi Tamás

Műszaki ellenőr:

Marosi Tamás

Kivitelező:

Balaton Gergely, Terhes Norbert

BCST Gépszolgáltató Kft., Szeged

Engedélyező hivatalok:

Csongrád-Csanád Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park

(állampolgári bejelentés alapján)

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Grafikon: Németh Dóra • Forrás: Szabad Európa

Csapadékvíz tározók uniós támogatással

Szegedi tározó

Zsombói tározó

Tulajdonos:

Szegedi Önkormányzat

Polgármester: Botka László

Tulajdonos:

Zsombói Önkormányzat

Polgármester: Gyuris Zsolt

Társvezető: Marosi Tamás

Közb. bíráló bizottsági tag:

Marosi Tamás

Műszaki ellenőr: Marosi Tamás

Kivitelező:

Balaton Gergely, Terhes Norbert

BCST Gépszolgáltató Kft., Szeged

Engedélyező hivatalok:

Csongrád-Csanád Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park

(állampolgári bejelentés alapján)

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Grafikon: Németh Dóra • Forrás: Szabad Európa